Våra ackrediteringar

Kiviks Museum är medlem i:

ArbetSam, Sveriges största museiorganisation för arbetslivsmuseer, där vi deltar i kurser, utbildningar och samverkansmöten. ArbetSam ger årligen ut Museiguiden med närmare 500 arbetslivsmuseer i Sverige – hämta ditt exemplar av guiden på Kiviks Museum!

GeoForum Skåne, ett nätverk av organisationer, museer, universitet och institutioner i Skåne som arbetar med platsbaserad kunskap och forskning om geologi och kulturarv, och hur dessa resurser påverkar varandra i historisk tid och nutid. Kiviks Museum deltar aktivt med bland annat spridning av geokulturarv till barn och ungdomar.

Hela Sverige ska Leva – Skåne, riksorganisation som arbetar med lokal utveckling av Sveriges landsbygder som attraktiva platser att bo och arbeta på. Organisationen samordnar och driver gemensamma frågor och håller kontakt med myndigheter och organisationer på nationell och regionnivå.

International Council on Archives, världens största sammanslutning av arkiv. Organisationen bedriver forskning och fastställer de internationella riktlinjerna för arkivarbete. Vi deltar i undergruppen för lokala arkivorganisationer i Europa.

International Council Of Museums, världens största sammanslutning av museer. Organisationen bedriver forskning och fastställer de internationella riktlinjerna för musealt arbete. Vi deltar i undergruppen för historiska/arkeologiska museer.

Kiviks Turism, ett nätverk av ett 80-tal företag och föreningar på och runt Kivik som samverkar för att ge dig som besökare härliga minnen av Kivikstraktens många upplevelser.

Kulturnavet Österlen, ett nätverk för professionella kulturaktörer på Österlen.

Mimers forskarnätverk, nätverk för folkbildningsforskning och folkbildningspraktik med utgångspunkt från Linköpings Universitet.

Nordisk-Baltiska samarbetsrådet för immateriella kulturarv, bildades i november 2019 på den första nordisk-baltiska samarbetskonferensen kring immateriella kulturarv. Kiviks Museum har en ordinarie plats i styrelsen sedan bildandet.

Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier, ett nystartat forskningsnätverk placerat vid Mittuniversitetet, som genom forskning och samverkan mellan universitet och kulturarvs- och museisektorn bidrar till kunskapsutbyte.

Research Group on ICH & Sustainability, en underavdelning till UNESCO och ICH-NGO Forum, som arbetar med forskning kring kulturarv och hållbar utveckling. Kiviks Museum är Skandinaviens enda museirepresentant i denna forskningsrådsgrupp.

Samverkan för Hanöbukten, en samverkansplattform för forskare, företag och kustråd längs Hanöbukten för ökad samverkan för ett rent vatten, cirkulär ekonomi och industriell symbios. Kiviks Museum bidrar med kompetens, nätverk och forskning inom resiliens, kulturarv och turism.

SDG Academy Community of Practice, ett globalt nätverk under FNs ledning av utbildningsinstitutioner inom universitet, civilsamhälle och näringsliv för kamratutbyte kring utbildning för hållbar utveckling. Kiviks Museum är Skandinaviens första ackrediterade museum i nätverket.

Sustainable Development Solutions Network (SDSN), ett globalt nätverk av universitet, forskningsinstitut och företag, som sedan 2012 arbetar med att sprida kunskap, utbildning och praktiska lösningar på de globala och lokala hållbarhetsmålen under ledning av FN:s generalsekreterare. Kiviks Museum är Skandinaviens första ackrediterade museum i nätverket.

Svenska Arkivförbundet, intresse- och paraplyorganisation för den enskilda arkivsektorn i Sverige med samarbeten över hela Norden. Kiviks Museum är sammankallande i den nationella forsknings- och referensgruppen för enskilda arkiv.

Svenskt Kulturarv, den största sammanslutningen av museer, slott och besöksmål. Svenskt Kulturarv ger varje år ut Kulturarvskortet, som ger dig 50% rabatt på entrén på 300 besöksmål i Sverige – däribland Kiviks Museum!