Hållbara kulturarv

Kiviks Museums aktiva arbete med hållbara natur- och kulturarv. En sammanfattning från 1960-talet och framåt.

Kiviksbygden som ort består av ett av Riksantikvarieämbetet särskilt utpekat unikt kluster av arkeologiska, marinarkeologiska, geologiska, historiska och kulturgeografiska lämningar daterade i en exklusivt oavbruten kronologi från sten-, brons- och järnålder till medeltid och nutid. Museerna spelar som institutioner en oerhört viktig roll som sociala, kulturella och intellektuella mötesplatser, och den här rollen är extra viktig för oss på Kiviks Museum. Vi menar att forskningens ”tredje uppgift”, att nå ut till allmänheten, kan tillgängliggöras, breddas och förstärkas genom vårt eget museipedagogiska arbete, i synnerhet om vi kan arbeta med tillämpad forskning som ger mer praktiska och konkreta resultat för publiken att ta del av och intressera sig för. Vårt eget forsknings- och gestaltningsarbete genomsyras av detta synsätt, och våra föreläsningar och workshops möter en stor och nyfiken publik under hela året med högklassiga föreläsare. Under devisen Dåtid – Nutid – Framtid arbetar vi med att hela vår verksamhet, såväl internt som externt, ska engagera, beröra, lyfta, inspirera och utveckla. Oss själva som institution och medarbetare, verksamheten och besökarna.

Som väletablerad museiinstitution på Österlen är Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv givetvis medlem i såväl International Council Of Museums (ICOM) som International Council on Archives (ICA). Den nyligen föreslagna uppdateringen av ICOM:s internationella museidefinition fastställer:

“A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”

Under museichef Sten Anderssons ledning började Kiviks Museum på 1970-talet med projekt Kontakt Forskare-Skola – Hand i hand, där elever i åk 4–6 från Sverige, Norge och Danmark välkomnades till lägerskolor på Kivik och fick träffa forskare från olika discipliner inom bland annat arkeologi, historia och miljövetenskap och tillsammans med dessa lära sig forskningens grundläggande metoder som en integrerad del av både skolans undervisning och museets pedagogiska arbete. Redan på 1960-talet hade Sten Andersson skapat miljövårds-projekt i framkant, och inspirerat av Rachel Carsons uppmärksammade bok Tyst vår, arbetade Kiviks Museum under Stens ledning med att skapa den här landsändans renaste samhälle. Inte sällan ledde de olika lägerprojekten till fördjupat intresse hos eleverna och många av dem valde både gymnasiala och eftergymnasiala studier baserat på de intressen som Sten Andersson och Kiviks Museum lyckades väcka hos dem i tidig ålder. En applicerad museipedagogisk metod kan man med rätta kalla detta för, som dessutom tillkom väldigt tidigt i Sverige. Sten Andersson vann också flera utmärkelser för sitt arbete i framkant och han uppmärksammades av flera lärarhögskolor.

En allt mer central fråga även för museer och kulturinstitutioner är hur vi själva som institutioner hanterar och för publiken tillgängliggör kunskap om miljö, klimatförändringar och hållbar utveckling. När det gäller museernas hållbarhetsarbete, fastställer ICOM att:

”Museums are perfectly positioned to address and enhance sustainability as they are able to work with communities to raise public awareness, support research and knowledge creation to contribute to the well-being of the planet and societies for future generations.

The term sustainability also applies to the health of museums themselves in order to be able to carry out their core missions and position themselves as vital societal agents. As representative of the global museum community, the vision of the International Council of Museums (ICOM) is a world where the importance of natural and cultural heritage is universally valued. ICOM strives to ensure that sustainability –through all its forms: social, economic and environmental- is included in its mission and values, as well as in specific activities.”

Kiviks Museum har alltså som institution under flera decennier engagerat sig i en rad frågor kring kulturarvet rörande forskning, gestaltning, kunskapsspridning och inte minst forskning kring hållbarhet och resiliens. Som exempel i närtid kan nämnas:

Biosfärområde Österlen – en möjlighet?

Experimentellt kulturarv – Kivik

Geohjälte

Rädda Hanöbukten

Som ett resultat av detta hållbarhetsarbete och en omfattande ansökningsprocess med en noggrann urvalsmetod har Kiviks Museum som första museum i Skandinavien ackrediterats som medlem i FN:s hållbarhetnätverk, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) i juni 2022. Nätverket har funnits sedan 2012 under överinseende av FN:s generalsekreterare, och består av universitet, forskningsinstitut och hållbarhetsföretag över hela världen som tillsammans arbetar för att mobilisera global, vetenskaplig och teknisk expertis i syfte att sprida praktiska lösningar och kunskap om FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Paris klimatavtal. SDSN försöker påskynda gemensamt lärande och integrerade tillvägagångssätt som kan möta de ekonomiska, kulturella, sociala och miljömässiga utmaningar som världen står inför, och nätverket har därför ett nära samarbete med FN:s olika organ, multilaterala finansieringsinstitutioner, den privata sektorn och det civila samhället.

Ansökan om medlemskap i SDSN prövas av flera olika internationella instanser och beviljas bara till organisationer som kan uppvisa konkreta exempel på hur man arbetar kontinuerligt, aktivt och kvalitetsmässigt med kunskapsspridning och forskning kring hållbarhetsfrågor, helst i ett nätverk med andra institutioner och universitet. Eftersom Kiviks Museum under många år har arbetat med forskning kring kulturarv, turism och resiliens i samarbete med olika universitet, med att etablera Samverkan för Hanöbukten som idag består av företag, kustråd, myndigheter, universitet, region och länsstyrelse, med att sprida kunskap till barn och ungdomar om hållbarhet och miljö i olika former och samarbeten sedan 1960-talet, och dessutom tillsammans med Naturskyddsföreningen Österlen har arbetat med kunskaps-spridningsprojektet Biosfärområde Österlen – en möjlighet? menades vi vara en god ambassadör för att sprida kunskap om FN:s klimatmål både till allmänheten vi möter i utställningar och föreläsningar, men också inom musei- och arkivbranschen som det första museet i Skandinavien och ett av få i världen – trots att museerna aktivt ska arbeta med dessa frågor enligt ICOM:s definition.

Den 5 oktober 2022 beviljades Kiviks Museum medlemskap i SDG Academy Community of Practice, även det som första museum i Skandinavien. Ett villkor för medlemskapet är ackrediteringen i SDSN och ytterligare en ansökan och granskning med Letter of Commitment. SDG Academy är FN:s flaggskeppsutbildning för hållbar utveckling, med uppdraget inom SDSN att skapa och kurera de bästa tillgängliga utbildningarna om hållbar utveckling och göra det tillgängligt globalt. SDG Academy Community of Practice samlar utbildare över hela världen inom universitet, civilsamhälle och näringsliv för kamratutbyte kring utbildning för hållbar utveckling.

 

 

 

År 2019 bildades Nordisk-Baltiska samarbetsrådet för immateriella kulturarv på Hanaholmens konferenscenter i Helsingfors, Finland. Kiviks Museum har en ordinarie styrelseplats i nätverket sedan bildandet. Inom nätverket arbetar vi med att skydda, dokumentera, sprida kunskap om och forska kring nordisk-baltiska immateriella kulturarv, såsom dans, berättande, hantverk, traditioner, etc. Från vårt område representerar Kiviks Museum bland annat Ålakustens kulturarvsförening som ett immateriellt kulturarv. Nätverket gör bland annat studieresor till varandra, har utbyteskonferenser och har ett nära samarbete  med LIVIND-projektet som drivs av bland annat Finlands motsvarighet till Riksantikvarieämbetet i Sverige.

Vidare är Kiviks Museum sedan mars 2022 Skandinaviens enda museirepresentant i UNESCO:s forskningsrådsgrupp kring immateriella kulturarv, hållbarhet och turism (Research Group on ICH & Sustainability). Inom gruppen arbetar vi tillsammans med ett 15-tal andra forskare från hela världen med applicerad forskning på området och ska ta fram beskrivningar av good safeguarding examples. Den 27 oktober 2022 lancerade forskningsgruppen tillsammans en helt ny hemsida om goda exempel på hållbar turism i världsarv.

Kiviks Museum -ett centrum för applicerad kulturarvsforskning

Att på detta sätt arbeta tillsammans med flera globala nätverk stärker vår institutions arbete, kompetens och kunskapsöverföring. Vi kan genom de olika ackrediteringarna och med de kunskapsverktyg som ställs till vårt förfogande via både SDG Academy och UNESCO stärka vårt pågående arbete med forskning, utbildningar och information om hållbarhetsmålen i skolor, föreningar, företag, organisationer, till musei- och arkivbranschen och till våra besökare. Genom de olika forskargruppsnätverken inom hållbarhet, turism och kulturarv, och att vi samtidigt representerar både arkiv- och museibranschen nationellt och internationellt, fungerar Kiviks Museum som en gateway för hållbarhetsfrågor inom kulturarvet och en ambassadör för kulturarvets betydelse för hållbar utveckling. Kiviks Museum blir konkret ett centrum för applicerad kulturarvsforskning med en experimentell metod som bas.