Om hur vi arbetar

Ideella föreningen Kiviks Museum

All verksamhet kring samlingarna drivs av en helt ideell förening genom visningar, guidade vandringar och föreläsningar. Det innebär att vi är beroende av medlemsavgifter och entréavgifter för att finansiera hela den omfattande verksamheten, eftersom vi inte får några fasta anslag från vare sig stat, region eller kommun. Vi tar emot sponsringar från företag och ekonomiska gåvor från privatpersoner och stiftelser, så länge dessa inte är villkorade och i övrigt följer de etiska riktlinjerna för musei- och kulturarvssektorn. Läs mer här. Du är varmt välkommen att stötta vårt arbete genom att bli medlem i föreningen.

Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv

Kiviks Museums samlingar, föremål, arkiv och bilder ägs av Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv, som på ett vetenskapligt och säkert sätt ska kunna förvalta och utöka samlingarna för framtiden. Stiftelsen är allmännyttig, vilket innebär att alla intäkter ska gå till att finansiera forskning, dokumentation och kunskapsspridning kring Kiviksbygden och förvaltning av föremål och samlingar. Stiftelsen tar emot ekonomiska gåvor för forskningsändamål, dokumentation och kunskapsspridning om Kiviksbygden, så länge dessa gåvor inte är villkorade och i övrigt följer de etiska riktlinjerna för musei- och kulturarvssektorn. Läs mer här.

Arbetet på Kiviks Museum

Allt arbete på museet utförs i ett nära samarbete mellan föreningen och Stiftelsen. Föreningen arbetar ideellt för att sprida kunskap om samlingarna genom visningar, guidningar och föreläsningar. Stiftelsens arbete består av forskning, dokumentation och fortsatt insamling av föremål och arkiv. Arbetet utgår från de professionella och vetenskapliga riktlinjer som fastställs av:

ICOM

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Vetenskapsrådet

Det betyder att både Stiftelsen och föreningen följer internationella riktlinjer om etik kring utställningar, insamlings- och dokumentationsarbete. Svenska Museilagen och Arkivlagen är grunderna för vårt arbete och policy. Vårt arkiv är ordnat enligt Svenska Allmänna Arkivschemats grunder.

Stiftelsens styrelse är ansvarig för att arbetet kring samlingarna sker enligt etiska riktlinjer, arkivlagstiftning och internationell museipraxis. I styrelsen finns professionellt utbildade historiker, arkeologer, musei- och arkivvetare, forskare och pedagoger. Arbetet leds av vår Museichef, som också är ordförande i både Stiftelsens styrelse och i den ideella föreningen, för ett nära samarbete.

Här kan du läsa hela vår Policy för förvärv, hantering, vård och gallring av arkivalier, fotografier och föremål vid Kiviks Museum

Har du frågor om vårt arbete är du välkommen att maila till info@kiviksmuseum.se

Kiviks Museum är medlem i

ArbetSam, Sveriges största museiorganisation för arbetslivsmuseer, där vi deltar i kurser, utbildningar och samverkansmöten. ArbetSam ger årligen ut Museiguiden med närmare 500 arbetslivsmuseer i Sverige – hämta ditt exemplar av guiden på Kiviks Museum!

GeoForum Skåne, ett nätverk av organisationer, museer, universitet och institutioner i Skåne som arbetar med platsbaserad kunskap och forskning om geologi och kulturarv, och hur dessa resurser påverkar varandra i historisk tid och nutid. Kiviks Museum deltar aktivt med bland annat spridning av geokulturarv till barn och ungdomar.

ICOM, världens största sammanslutning av museer. Organisationen bedriver forskning och fastställer de internationella riktlinjerna för musealt arbete. Vi deltar i undergruppen för historiska/arkeologiska museer.

Svenska Arkivförbundet, intresse- och paraplyorganisation för den enskilda arkivsektorn i Sverige med samarbeten över hela Norden. Kiviks Museum är sammankallande i den nationella forsknings- och referensgruppen för enskilda arkiv.

Svenskt Kulturarv, den största sammanslutningen av museer, slott och besöksmål. Svenskt Kulturarv ger varje år ut Kulturarvskortet, som ger dig 50% rabatt på entrén på 300 besöksmål i Sverige – däribland Kiviks Museum!