Om hur vi arbetar

Ideella föreningen Kiviks Museum

All verksamhet kring samlingarna drivs av en helt ideell förening genom visningar, guidade vandringar och föreläsningar. Det innebär att vi är beroende av medlemsavgifter och entréavgifter för att finansiera hela den omfattande verksamheten, eftersom vi inte får några fasta anslag från vare sig stat, region eller kommun. Vi tar emot sponsringar från företag och ekonomiska gåvor från privatpersoner och stiftelser, så länge dessa inte är villkorade och i övrigt följer de etiska riktlinjerna för musei- och kulturarvssektorn. Läs mer här. Du är varmt välkommen att stötta vårt arbete genom att bli medlem i föreningen.

Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv

Kiviks Museums samlingar, föremål, arkiv och bilder ägs av Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv, som på ett vetenskapligt och säkert sätt ska kunna förvalta och utöka samlingarna för framtiden. Stiftelsen är allmännyttig, vilket innebär att alla intäkter ska gå till att finansiera forskning, dokumentation och kunskapsspridning kring Kiviksbygden och förvaltning av föremål och samlingar. Stiftelsen tar emot ekonomiska gåvor för forskningsändamål, dokumentation och kunskapsspridning om Kiviksbygden, så länge dessa gåvor inte är villkorade och i övrigt följer de etiska riktlinjerna för musei- och kulturarvssektorn. Läs mer här.

Arbetet på Kiviks Museum

Allt arbete på museet utförs i ett nära samarbete mellan föreningen och Stiftelsen. Föreningen arbetar ideellt för att sprida kunskap om samlingarna genom visningar, guidningar och föreläsningar. Stiftelsens arbete består av forskning, dokumentation och fortsatt insamling av föremål och arkiv. Arbetet utgår från de professionella och vetenskapliga riktlinjer som fastställs av:

ICA

ICOM

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Vetenskapsrådet

Det betyder att både Stiftelsen och föreningen följer internationella riktlinjer om etik kring utställningar, insamlings- och dokumentationsarbete. Svenska Museilagen och Arkivlagen är grunderna för vårt arbete och policy. Vårt arkiv är ordnat enligt Svenska Allmänna Arkivschemats grunder och vi har självklart undertecknat den internationella deklarationen om arkiv. Läs mer här. På samma sätt följer vi ICOM:s internationella etiska regler för museer, som du kan läsa mer om här.

Stiftelsens styrelse är ansvarig för att arbetet kring samlingarna sker enligt etiska riktlinjer, arkivlagstiftning och internationell museipraxis. I styrelsen finns professionellt utbildade historiker, arkeologer, musei- och arkivvetare, forskare och pedagoger. Arbetet leds av vår Museichef, som också är ordförande i både Stiftelsens styrelse och i den ideella föreningen, för ett nära samarbete.

Här kan du läsa hela vår Policy för förvärv, hantering, vård och gallring av arkivalier, fotografier och föremål vid Kiviks Museum

Har du frågor om vårt arbete är du välkommen att maila till stiftelsen@kiviksmuseum.se eller info@kiviksmuseum.se

Kiviks Museum är medlem i:

ArbetSam, Sveriges största museiorganisation för arbetslivsmuseer, där vi deltar i kurser, utbildningar och samverkansmöten. ArbetSam ger årligen ut Museiguiden med närmare 500 arbetslivsmuseer i Sverige – hämta ditt exemplar av guiden på Kiviks Museum!

GeoForum Skåne, ett nätverk av organisationer, museer, universitet och institutioner i Skåne som arbetar med platsbaserad kunskap och forskning om geologi och kulturarv, och hur dessa resurser påverkar varandra i historisk tid och nutid. Kiviks Museum deltar aktivt med bland annat spridning av geokulturarv till barn och ungdomar.

International Council on Archives, världens största sammanslutning av arkiv. Organisationen bedriver forskning och fastställer de internationella riktlinjerna för arkivarbete. Vi deltar i undergruppen för lokala arkivorganisationer i Europa.

International Council Of Museums, världens största sammanslutning av museer. Organisationen bedriver forskning och fastställer de internationella riktlinjerna för musealt arbete. Vi deltar i undergruppen för historiska/arkeologiska museer.

Kiviks Turism, ett nätverk av ett 80-tal företag och föreningar på och runt Kivik som samverkar för att ge dig som besökare härliga minnen av Kivikstraktens många upplevelser.

Kulturnavet Österlen, ett nätverk för professionella kulturaktörer på Österlen.

Mimers forskarnätverk, nätverk för folkbildningsforskning och folkbildningspraktik med utgångspunkt från Linköpings Universitet.

Nordisk-Baltiska samarbetsrådet för immateriella kulturarv, bildades i november 2019 på den första nordisk-baltiska samarbetskonferensen kring immateriella kulturarv. Kiviks Museum har en ordinarie plats i styrelsen sedan bildandet.

Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier, ett nystartat forskningsnätverk placerat vid Mittuniversitetet, som genom forskning och samverkan mellan universitet och kulturarvs- och museisektorn bidrar till kunskapsutbyte.

Research Group on ICH & Sustainability, en underavdelning till UNESCO och ICH-NGO Forum, som arbetar med forskning kring kulturarv och hållbar utveckling. Kiviks Museum är Skandinaviens enda museirepresentant i denna forskningsrådsgrupp.

Samverkan för Hanöbukten, en samverkansplattform för forskare, företag och kustråd längs Hanöbukten för ökad samverkan för ett rent vatten, cirkulär ekonomi och industriell symbios. Kiviks Museum bidrar med kompetens, nätverk och forskning inom resiliens, kulturarv och turism.

SDG Academy Community of Practice, ett globalt nätverk under FNs ledning av utbildningsinstitutioner inom universitet, civilsamhälle och näringsliv för kamratutbyte kring utbildning för hållbar utveckling. Kiviks Museum är Skandinaviens första ackrediterade museum i nätverket.

Sustainable Development Solutions Network (SDSN), ett globalt nätverk av universitet, forskningsinstitut och företag, som sedan 2012 arbetar med att sprida kunskap, utbildning och praktiska lösningar på de globala och lokala hållbarhetsmålen under ledning av FN:s generalsekreterare. Kiviks Museum är Skandinaviens första ackrediterade museum i nätverket.

Svenska Arkivförbundet, intresse- och paraplyorganisation för den enskilda arkivsektorn i Sverige med samarbeten över hela Norden. Kiviks Museum är sammankallande i den nationella forsknings- och referensgruppen för enskilda arkiv.

Svenskt Kulturarv, den största sammanslutningen av museer, slott och besöksmål. Svenskt Kulturarv ger varje år ut Kulturarvskortet, som ger dig 50% rabatt på entrén på 300 besöksmål i Sverige – däribland Kiviks Museum!