Om hur vi arbetar

Ideella föreningen Kiviks Museum

Kiviks Museums samlingar, föremål, arkiv och bilder ägs och verksamheten drivs av en helt ideell förening. Det innebär att vi är beroende av medlemsavgifter och entréavgifter för att finansiera hela den omfattande verksamheten, eftersom vi inte får några fasta anslag från vare sig stat, region eller kommun. Vi tar emot sponsringar från företag och ekonomiska gåvor från privatpersoner och stiftelser, så länge dessa inte är villkorade och i övrigt följer de etiska riktlinjerna för musei- och kulturarvssektorn. Läs mer här.

Arbetet på Kiviks Museum

Allt arbete på museet utförs ideellt, men enligt de professionella och vetenskapliga riktlinjer som fastställs av:

ICOM

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Vetenskapsrådet

Det betyder att vi bland annat följer internationella riktlinjer om etik kring utställningar, insamlings- och dokumentationsarbete. Svenska Museilagen och Arkivlagen är grunderna för vårt arbete och policy. Vårt arkiv är ordnat enligt Svenska Allmänna Arkivschemats grunder.

Styrelsen är ansvarig för att arbetet sker enligt etiska riktlinjer, arkivlagstiftning och internationell museipraxis. I styrelsen finns professionellt utbildade historiker, arkeologer, musei- och arkivvetare, forskare och pedagoger. Arbetet leds av vår Museichef, som också är ordförande i styrelsen. Har du frågor om vårt arbete är du välkommen att maila till info@kiviksmuseum.se

Kiviks Museum är medlem i

ArbetSam, Sveriges största museiorganisation för arbetslivsmuseer, där vi deltar i kurser, utbildningar och samverkansmöten. ArbetSam ger årligen ut Museiguiden med närmare 500 arbetslivsmuseer i Sverige – hämta ditt exemplar av guiden på Kiviks Museum!

GeoForum Skåne, ett nätverk av organisationer, museer, universitet och institutioner i Skåne som arbetar med platsbaserad kunskap och forskning om geologi och kulturarv, och hur dessa resurser påverkar varandra i historisk tid och nutid. Kiviks Museum deltar aktivt med bland annat spridning av geokulturarv till barn och ungdomar.

ICOM, världens största sammanslutning av museer. Organisationen bedriver forskning och fastställer de internationella riktlinjerna för musealt arbete. Vi deltar i undergruppen för historiska/arkeologiska museer.

Svenska Arkivförbundet, intresse- och paraplyorganisation för den enskilda arkivsektorn i Sverige med samarbeten över hela Norden. Kiviks Museum är sammankallande i den nationella forsknings- och referensgruppen för enskilda arkiv.

Svenskt Kulturarv, den största sammanslutningen av museer, slott och besöksmål. Svenskt Kulturarv ger varje år ut Kulturarvskortet, som ger dig 50% rabatt på entrén på 300 besöksmål i Sverige – däribland Kiviks Museum!

Vi samarbetar professionellt med

ArbetSam

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Imperial War Museum

Vänersborgs Museum

Projekt Afrikafararna

GeoForum Skåne

Regionmuseet

Artes Liberales AB

Österlenarkeologi

Kiviksgraven

Asmiroca Kulturarvsupplevelser

Ålakustens Kulturarvsförening

Kiviks Turism

Österlen.se

Simrishamns Turistcenter

Visit Skåne-Sydost