Ofrivillig ensamhet och kulturarvets roll

Forskningsstudie om kulturarvets roll i att motverka ofrivillig ensamhet.

Hösten 2023 genomförde Centrum för applicerad kulturarvsforskning vid Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv ett större forskningsprojekt kring ofrivillig ensamhet och hur kulturarvet kan bidra till att motverka den ökande ensamheten. Projektet finansierades av ett anslag från Socialstyrelsens nationella utlysning av medel för att motverka ofrivillig ensamhet.

Projektet resulterade i en forskningsrapport, som ger exempel på goda metoder i att arbeta med ofrivillig ensamhet, oberoende av målgruppens ålder, kön, etnicitet eller funktionsvariationer. I rapporten beskrivs 23 delvis olika och delvis likartade metoder från både Sverige och England i hur man på bästa sätt kan arbeta för att motverka ofrivillig ensamhet, och att bred samverkan mellan olika aktörer krävs om arbetet ska vara framgångsrikt och långsiktigt hållbart.

I projektet genomfördes också en pilotstudie tillsammans med föreningar, trossamfund och kommun i Tomelilla, med avsikt att testa några metoder från England, där man framgångsrikt har arbetat för att motverka ofrivillig ensamhet sedan 1960-talet. Som museum har Kiviks Museum sedan 2010 arbetat aktivt med olika metoder som mötesplats för olika målgrupper i samhället, inklusive ofrivilligt ensamma, men också andra riskgrupper för utanförskap, däribland arbetslösa, personer inom LSS och nysvenskar. För att stärka vårt eget arbete, hitta nya arbetsredskap och utveckla samarbeten – men också identifiera metoder från England som kan bidra till att stärka den svenska kulturarvssektorns roll i att motverka ofrivillig ensamhet, ansökte Stiftelsen om medel från Socialstyrelsen. Pilotprojektet har varit mycket framgångsrikt och medel för olika följdstudier och implementeringar av arbetssätten tillsammans med svenska och engelska kulturarvsaktörer har sökts.

Som forskningsledare för projektet utsågs stiftelsens museichef, lektor Dafvid Hermansson, vars roll har varit att leda och samordna projektet och att inventera, dokumentera och summativt granska de metoder som valdes ut som representativa för att möta de olika målgrupperna av ofrivilligt ensamma. Som samarbetspart i genomförandet av pilotstudien utsågs Maria Karlsson från Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland, vars värdefulla kunskaper och kontakter med flera av de berörda organisationerna bidrog starkt till både forskningsstudien och till pilotprojektets genomförande i Tomelilla.

Dafvid kontaktade också Peggy Dicksdotter Hermansson, vars erfarenheter av bland annat kopplingen mellan måltidssituationer, aptit, hälsa och välbefinnande hos äldre och som genomfört studien ”Fika för livet”, menades vara intressanta för projektet och studien, baserat på hur äldre personer som regelbundet deltar i måltider på dagcentraler upplever aptiten och välbefinnandet under helger och längre uppehåll, exempelvis under julen, när maten inte serveras i ett sammanhang.

I samband med kungörandet av att Kiviks Museum erhållit medel från Socialstyrelsen för forsknings- och genomförandeprojektet för ofrivilligt ensamma, kontaktades Dafvid av Linda Clavier, lektor i socialt arbete vid Malmö Universitet, som i sin forskning gärna ville bidra som följeforskare i projektet, och att få tillfälle att dels betrakta de metoder som inventerades, men också tillsammans med Kiviks Museum granska och utveckla metoderna för svenska förhållanden och koppla detta till aktuella forskningsfält om både museernas roll i civilsamhället och till hur samverkan kan ske mellan civilsamhälle och det offentliga.

En kortare version av rapporten finns att köpa i butiken på Kiviks Museum och i bokhandeln.

En längre version som innehåller alla tre texterna kan laddas ner som pdf här: Att motverka ofrivillig ensamhet.