Experimentellt kulturarv – Kivik

Experimentellt kulturarv

Experimentellt kulturarv är ett projekt som uppstod i gränslandet mellan arkeologi, historia, kulturarv och konstnärliga uttrycksformer 2017-2018. Projektet var ett forsknings- och tolkningsarbete mellan Linnéuniversitetet och en grupp konstnärer på Öland, som handlade om att uttolka dåtiden och dess roll i vår egen samtid, dvs. den roll dåtiden spelar för oss här och nu. Utgångspunkten är alltså ”nuet” och hur den tidsanda som omger oss påverkar vår relation till dåtiden. Syftet var att visa hur kulturarv är dynamiska och föränderliga, inte statiska representationer av en avlägsen ”dåtid”.

En grupp lokala konstnärer på Öland fick under en sommar göra sina egna tolkningar och representationer av landskapet direkt på plats bland fornlämningarna, utan tolkningsföreträde från forskning och vetenskap. Projektet avslutades i oktober/november 2018 med en samlingsutställning i Kamerala villan i Mörbylånga. Du kan läsa mer om projektet på hemsidan: www.experimentelltkulturarv.se

Kiviks Museum var på plats vid invigningen av utställningen i Kamerala villan, Mörbylånga, oktober 2018.

Experimentellt kulturarv – Kivik

Under hösten 2017 och våren 2018 uppstod ett nära samarbete mellan Experimentellt kulturarv på Öland, Linnéuniversitetet, Kiviks Museum och en grupp lokala konstnärer på Kivik. Grupperna träffades och utbytte erfarenheter, och arbetet med att söka pengar för gestaltningar och fortsatt forskning påbörjades. I juni 2018 genomförde Kiviks Museum och den lokala konstnärsgruppen i samarbete med lokala arkeologer, Linnéuniversitetet och en av projektledarna från Experimentellt kulturarv ett seminarium där man påbörjade en enkel metodutveckling med skissen som grund. Seminariet finansierades av Kiviks Museum och Linnéuniversitetet.

Seminarierna på Kivik i juni 2018 under ledning av Kiviks Museum och Linnéuniversitetet.

I september 2019 genomfördes två internationella forsknings- och gestaltningsseminarier kring Experimentellt kulturarv på Kivik. De lokala konstnärerna och arkeologerna träffade en grupp forskare och konstnärer från Irland och Nederländerna, för att tillsammans utveckla metoderna ytterligare. Under hösten genomfördes ett mindre gestaltningsprojekt i landskapet och hela metodutvecklingen sker i ett internationellt utbyte. Denna världsunika kombination dokumenterades på Kiviks Museum i en utställning och genom ett forskningsprojekt, där museet deltar tillsammans med Linnéuniversitetet. Projektledare är Kiviks Museum och Linnéuniversitetet. De internationella samarbetena kring Experimentellt kulturarv kommer att fortsätta genom utbytesprojekt, gestaltning och forskning.

I februari 2020 kom den internationella metodrapporten från Kiviksseminarierna i bokform på engelska. Boken finns till försäljning i butiken på Kiviks Museum och i bokhandeln.

De internationella seminarierna med grupperna från Irland och Nederländerna delfinansierades genom ett anslag från Region Skånes Kulturnämnd.

Forsknings- och gestaltningsprojektet delfinansieras genom ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond.