Experimentellt kulturarv – Kivik

Experimentellt kulturarv

Experimentellt kulturarv är ett projekt som uppstod i gränslandet mellan arkeologi, kulturarv och konstnärliga uttrycksformer 2017-2018. Projektet var ett forsknings- och tolkningsarbete mellan Linnéuniversitetet och en grupp konstnärer på Öland, som handlade om att uttolka dåtiden och dess roll i vår egen samtid, dvs. den roll dåtiden spelar för oss här och nu. Utgångspunkten är alltså “nuet” och hur den tidsanda som omger oss påverkar vår relation till dåtiden. Syftet var att visa hur kulturarv är dynamiska och föränderliga, inte statiska representationer av en avlägsen “dåtid”.

En grupp lokala konstnärer på Öland fick under en sommar göra sina egna tolkningar och representationer av landskapet direkt på plats bland fornlämningarna, utan tolkningsföreträde från forskning och vetenskap. Projektet avslutades i oktober/november 2018 med en samlingsutställning i Kamerala villan i Mörbylånga. Du kan läsa mer om projektet på hemsidan: www.experimentelltkulturarv.se

Kiviks Museum var på plats vid invigningen av utställningen i Kamerala villan, Mörbylånga, oktober 2018.

Experimentellt kulturarv – Kivik

Under hösten 2017 och våren 2018 uppstod ett nära samarbete mellan Experimentellt kulturarv på Öland, Linnéuniversitetet, Kiviks Museum och en grupp lokala konstnärer på Kivik. Grupperna träffades och utbytte erfarenheter, och arbetet med att söka pengar för gestaltningar och fortsatt forskning påbörjades. I juni 2018 genomförde Kiviks Museum och den lokala konstnärsgruppen i samarbete med lokala arkeologer, Linnéuniversitetet och en av projektledarna från Experimentellt kulturarv ett seminarium där man påbörjade en enkel metodutveckling med skissen som grund. Seminariet finansierades av Kiviks Museum och Linnéuniversitetet.

Under hösten 2019 kommer ett mindre forsknings- och gestaltningsprojekt kring experimentellt kulturarv åter att äga rum på Kivik. Då träffar de lokala konstnärerna och arkeologerna en grupp forskare och konstnärer från Irland och Nederländerna för att tillsammans utveckla metoderna ytterligare. Det kommer under hösten att genomföras ett mindre gestaltningsprojekt i landskapet och metodutvecklingen sker i ett internationellt utbyte. Denna världsunika kombination skall dokumenteras på Kiviks Museum i en utställning och genom det forskningsprojekt, där museet deltar tillsammans med Linnéuniversitetet. Projektledare är Kiviks Museum och Linnéuniversitetet.

Det internationella seminariet med grupperna från Irland och Nederländerna delfinansieras genom ett anslag från Region Skånes Kulturnämnd.

Forsknings- och gestaltningsprojektet delfinansieras genom ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond.